Ryszard Kokoszczynski

This author does not work for the BIS.