Japan - Central bank research hub

by Yosuke Uno and Ko Adachi

Bank of Japan Working Papers (Paper: 19-E-17, 25.12.2019)

JEL: C55, E31

by Masaki Tanaka and Tomiyuki Kitamura

Bank of Japan Working Papers (Paper: 19-E-16, 22.11.2019)

JEL: D84, E31, E52

by Kosuke Aoki , Hibiki Ichiue and Tatsushi Okuda

Bank of Japan Working Papers (Paper: 19-E-14, 20.09.2019)

JEL: D82, E31, E58

by Taro Kimura , Yoshiyuki Kurachi and Tomohiro Sugo

Bank of Japan Working Papers (Paper: 19-E-12, 02.08.2019)

JEL: J20, J24, J26, J30, O33

by Mayumi Ojima , Daisuke Ikeda and Koji Takahashi

Bank of Japan Working Papers (Paper: 19-E-11, 28.06.2019)

JEL: E44, G15, G21

by Takuji Fueki and Kohei Maehashi

Bank of Japan Working Papers (Paper: 19-E-9, 21.06.2019)

JEL: E12, E22, E31

by Toshitaka Maruyama and Kenji Suganuma

Bank of Japan Working Papers (Paper: 19-E-6, 09.04.2019)

JEL: C32, D84, E31, E43, E52

by Maiko Koga , Koichi Yoshino and Tomoya Sakata

Bank of Japan Working Papers (Paper: 19-E-5, 29.03.2019)

JEL: D22, D84, E31, E32

by Nobuhiro Abe , Sohei Kaihatsu and Takuji Fueki

Bank of Japan Working Papers (Paper: 19-E-3, 01.03.2019)

JEL: C32, E52, E62

by Wataru Hirata and Mayumi Ojima

Bank of Japan Working Papers (Paper: 19-E-1, 31.01.2019)

JEL: G11, G21, L51

by Naohisa Hirakata and Yasutaka Koike

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-20, 29.11.2018)

JEL: E31, E32

by Kanako Shoji , Shunichi Yoneyama and Tomoyuki Iida

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-19, 13.11.2018)

JEL: N15, O30, O47

by Yosuke Uno , Saori Naganuma and Naoko Hara

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-15, 29.10.2018)

JEL: E31, E58

by Yosuke Uno , Saori Naganuma and Naoko Hara

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-14, 29.10.2018)

JEL: E31, E37

by Maiko Koga , Tomohiro Sugo and Yoshiyuki Nakazono

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-17, 19.10.2018)

JEL: D84, G23

by Masaki Tanaka and Nao Sudo

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-16, 01.10.2018)

JEL: C54, E43, E44, E52

by Nobuhiro Abe and Kimiaki Shinozaki

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-13, 20.08.2018)

JEL: C43, C45, E31

by Naoko Hara , Maiko Koga , Sohei Kaihatsu and Tomoya Sakata

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-12, 20.06.2018)

JEL: E32, O40

by Suguru Yamanaka and Misaki Kinoshita

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-11, 15.06.2018)

by Sohei Kaihatsu , Koji Nakamura and Tomoyuki Yagi

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-10, 10.05.2018)

JEL: E20, O30, O47

by Kei-Ichiro Inaba

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-7, 11.04.2018)

JEL: F3, G1, O1

by Ryoichi Okuma and Yoshihiko Hogen

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-8, 06.04.2018)

JEL: D83, D84, E31, E58

by Yosuke Okazaki and Nao Sudo

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-6, 14.03.2018)

JEL: E32, E43, E44, E52

by Koichi Futagami and Kunihiko Konishi

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-3, 12.03.2018)

JEL: E62, H54, H60

by Kazufumi Yamana , Makoto Nirei and Shuhei Aoki

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-4, 12.03.2018)

JEL: E2, G2

by Yasutaka Takizuka and Nao Sudo

Bank of Japan Working Papers (Paper: 18-E-1, 31.01.2018)

JEL: E20, J11

by Yuto Iwasaki and Nao Sudo

Bank of Japan Working Papers (Paper: 17-E-11, 09.11.2017)

JEL: F39, G15, G18

by Takuji Kawamoto and Moe Nakahama

Bank of Japan Working Papers (Paper: 17-E-10, 28.07.2017)

JEL: C32, E31, E52

by Maiko Koga and Haruko Kato

Bank of Japan Working Papers (Paper: 17-E-9, 21.07.2017)

JEL: D84, E03, E22

by Yoshihiko Hogen , Koji Takahashi and Ko Miura

Bank of Japan Working Papers (Paper: 17-E-8, 21.06.2017)

JEL: D21, E13, E23, E32

by Mitsuru Katagiri and Koji Takahashi

Bank of Japan Working Papers (Paper: 17-E-7, 09.06.2017)

JEL: E31, E52, E58

by Kei Ikeda

Bank of Japan Working Papers (Paper: 17-E-4, 16.05.2017)

by Masayuki Inui , Tomoaki Yamada and Nao Sudo

Bank of Japan Working Papers (Paper: 17-E-3, 10.05.2017)

JEL: E3, E4, E5

by Kosuke Aoki , Naoko Hara and Maiko Koga

Bank of Japan Working Papers (Paper: 17-E-2, 13.04.2017)

JEL: O11, O43

by Yosuke Kido , Jie Liang Thum and Naohisa Hirakata

Bank of Japan Working Papers (Paper: 17-E-1, 12.01.2017)

JEL: D21, G28, G32, G38

by Suguru Yamanaka

Bank of Japan Working Papers (Paper: 16-E-19, 27.12.2016)

by Hiroyuki Fujiwara and Yasutaka Ogawa

Bank of Japan Working Papers (Paper: 16-E-20, 07.12.2016)